Ersättning

Ersättning till styrelse

Årsstämman 2019 fastställde i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 2 600 000 kronor. Arvodet för ordinarie styrelsearbete ska uppgå till ett kontant arvode om totalt 2 125 000, varav styrelsens ordförande ska erhålla 625 000 kronor och var och en av övriga ledamöter ska erhålla 250 000 kronor. Utöver arvodet ovan för ordinarie styrelsearbete fastställdes att varje styrelseledamot bosatt i USA ska erhålla ett extra arvode om 90 000 kronor och att varje styrelseledamot bosatt i Europa, men utanför Norden, ska erhålla ett extra arvode om 45 000 kronor.

Namn Befattning i styrelse Landstillägg Revisionsutskott Ersättningsutskott
Per Wold-Olsen Ordförande EU Ledamot Ordförande
Jonas Brambeck Ledamot Ledamot Ledamot
Cecilia Daun-Wennborg Ledamot Ordförande
Per Samuelsson Ledamot Ledamot Ledamot
Ulf Jungnelius Ledamot EU
Brian Stuglik Ledamot US
Jennifer Jackson Ledamot US

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman besluta om riktlinjer för ersättning till VD och andra ledande befattningshavare enligt styrelsen förslag till bolagstämman. Vid bolagsstämman den 21 maj 2019 antogs riktlinjer med huvudsakligen följande innehåll.

Oncopeptides utgångspunkt är att lön och andra anställningsvillkor ska vara sådana att Oncopeptides alltid kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för Oncopeptides rimliga kostnader. Ersättning till ledande befattningshavare ska bestämmas i enlighet med Oncopeptides ersättningspolicy, vilken antas årligen av styrelsen och utgör tillägg till riktlinjerna.

Ersättning till ledande befattningshavare ska bestämmas i enlighet med Oncopeptides ersättningspolicy. Ledande befattningshavares lön består av fast lön, rörliga ersättningar, pension och andra förmåner. För att undvika att Oncopeptides ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande ska det finnas en grundläggande balans mellan fast och rörlig ersättning.

Dessutom kan Oncopeptides årsstämma om så beslutas lämna erbjudande om långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Varje ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på arbetets svårighetsgrad och den ledande befattningshavarens erfarenhet, ansvar, kompetens och arbetsinsats. Varje ledande befattningshavare kan därutöver, från tid till annan, erbjudas rörlig lön (bonus) att utgå kontant. Rörlig ersättning ska grundas på tydliga, förutbestämda och mätbara kriterier och ekonomiska resultat och i förväg uppsatta individuella mål och verksamhetsmål, samt vara utformade med syfte att främja Oncopeptides långsiktiga värdeskapande. De ledande befattningshavarna ska erbjudas pensionsvillkor som är marknadsmässiga i förhållande till situationen i det land där befattningshavarna stadigvarande är bosatta. Icke-monetära förmåner ska underlätta de ledande befattningshavarnas arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna ska enligt riktlinjerna sammantaget inte överstiga 24 fasta månadslöner.

I den mån stämmovalda styrelseledamöter utför arbete som går utöver styrelsearbetet ska de kunna arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl att så sker. Styrelsen ska inför varje årsstämma överväga om ytterligare aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämma eller inte.

Det är bolagsstämman som beslutar om sådana incitamentsprogram. Incitamentsprogram ska bidra till långsiktig värdetillväxt. Emissioner och överlåtelser av värdepapper som beslutats av bolagsstämma enligt reglerna i 16 kapitlet aktiebolagslagen omfattas inte av dessa riktlinjer i den mån bolagsstämma har eller kommer att fatta sådana beslut.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Oncopeptides har åtta aktiva program som omfattar företagets ledning, vissa styrelseledamöter, grundare och personal. Under 2016 implementerades ”Personaloptionsprogram 2016/2023”, 2017 implementerades ”Co-worker LTIP 2017” och ”Board LTIP 2017”, 2018 infördes två incitamentsprogram; ”Co-worker LTIP 2018” och ”Board LTIP 2018”, samt vid extra bolagsstämman i december 2018 infördes ytterligare ett incitamentsprogram ”Board LTIP 2018.2”. Vid årsstämman i maj 2019 infördes två incitamentsprogram; ”Co-worker LTIP 2019” och ”Board LTIP 2019” Nedan följer en kortfattad redogörelse över de olika programmen. För övrig information om incitamentsprogrammen se Oncopeptides årsredovisning för 2018.

Personaloptionsprogram 2016/2023

Vid styrelsemöte den 22 november 2016 beslutades, med stöd av bolagsstämmans tidigare avgivna bemyndigande, om inrättande av ett nytt incitamentsprogram ”Personaloptionsprogram 2016/2023”.
Totalt har 307 optioner vederlagsfritt tilldelats deltagare i programmet. Tilldelade personaloptioner tjänas in successivt under en fyraårsperiod (förutom 60 optioner i serien som tjänas in och tilldelas under en period av 12 månader). Intjäning förutsätter att deltagaren är fortsatt anställd i bolaget och att anställningen inte sagts upp per dagen då respektive intjäning sker. För det fall deltagare upphör att vara anställd eller säger upp sin anställning i bolaget före en intjäningsdag, får redan intjänade och tilldelade personaloptioner utnyttjas vid ordinarie tid för utnyttjande enligt nedan men vidare intjäning sker inte. Varje intjänad personaloption ger rätt att förvärva 900 nya stamaktier i bolaget (efter omräkning till följd av uppdelning av aktier 1:900 beslutad vid bolagsstämma den 26 oktober 2016). Intjänade personaloptioner kan utnyttjas till och med senast den 30 november 2023. Personaloptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner med mera.

Co-worker LTIP 2017

Detta är ett långsiktigt incitamentprogram för vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner (inklusive anställda och konsulter). Deltagarna i detta program kommer att vederlagsfritt tilldelas optioner som efter en treårig intjäningsperiod berättigar till förvärv av totalt högst 1 618 939 aktier i Oncopeptides. Styrelsen kommer årligen besluta om tilldelning av optioner. Varje option ger innehavaren rätt att förvärva en aktie i bolaget till ett i förväg bestämt pris. Pris per aktie ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Oncopeptides aktie under de fem handelsdagarna som föregår tilldelningsdagen. Optionerna skall vara föremål för intjäning över en treårsperiod och har sju års löptid räknat från tilldelningsdagen.

Co-worker LTIP 2018

Detta är ett långsiktigt incitamentprogram för vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner (inklusive anställda och konsulter). Deltagarna i detta program kommer att vederlagsfritt tilldelas optioner som efter en treårig intjäningsperiod berättigar till förvärv av totalt högst 440 025 aktier i Oncopeptides. Styrelsen kommer årligen besluta om tilldelning av optioner. Varje option ger innehavaren rätt att förvärva en aktie i bolaget till ett i förväg bestämt pris. Pris per aktie ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Oncopeptides aktie under de fem handelsdagarna som föregår tilldelningsdagen. Optionerna skall vara föremål för intjäning över en treårsperiod och har sju års löptid räknat från tilldelningsdagen.

Co-worker LTIP 2019

Detta är ett långsiktigt incitamentprogram för vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner (inklusive anställda och konsulter). Deltagarna i detta program kommer att vederlagsfritt tilldelas optioner som efter en treårig intjäningsperiod berättigar till förvärv av totalt högst 2 200 000 aktier i Oncopeptides. Styrelsen kommer årligen besluta om tilldelning av optioner. Varje option ger innehavaren rätt att förvärva en aktie i bolaget till ett i förväg bestämt pris. Pris per aktie ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Oncopeptides aktie under de fem handelsdagarna som föregår tilldelningsdagen. Optionerna skall vara föremål för intjäning över en treårsperiod och har sju års löptid räknat från tilldelningsdagen.

Board LTIP 2017

Detta är ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter i Oncopeptides. Deltagarna kommer att vederlagsfritt tilldelas prestationsbaserade aktierätter vilka berättigar till totalt högst 21 266 aktier i Oncopeptides. Aktierätterna är föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av Oncopeptides aktiekurs under perioden från dagen för årsstämman 2017 till och med den 31 maj 2020.

Board LTIP 2018

Detta är ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter i Oncopeptides. Deltagarna kommer att vederlagsfritt tilldelas prestationsbaserade aktierätter vilka berättigar till totalt högst 30 451 aktier i Oncopeptides. Aktierätterna är föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av Oncopeptides aktiekurs under perioden från dagen för årsstämman 2018 till och med den 31 maj 2021.

Board LTIP 2018.2

Detta är ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram som antogs på extra bolagsstämma i december 2018 för den nya styrelseledamoten i Oncopeptides som utsågs på samma stämma. Deltagaren kommer att vederlagsfritt tilldelas prestationsbaserade aktierätter vilka berättigar till totalt högst 2 170 aktier i Oncopeptides. Aktierätterna är föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av Oncopeptides aktiekurs under perioden från den 11 mars 2019 till och med den 10 mars 2022.

Board LTIP 2019

Detta är ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter i Oncopeptides. Deltagarna kommer att vederlagsfritt tilldelas prestationsbaserade aktierätter vilka berättigar till totalt högst 23 491 aktier i Oncopeptides. Aktierätterna är föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av Oncopeptides aktiekurs under perioden från den 12 juli 2019 till och med dagen för årsstämman 2022.

Övrigt

För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i bolagets incitamentsprogram, samt för att täcka sociala avgifter vid utnyttjande av optioner, aktierätter och personaloptioner, har moderbolaget utfärdat teckningsoptioner till dotterbolaget Oncopeptides Incentive AB.