Grundare

Bland Oncopeptides grundare finns några av Sveriges ledande onkologiska, kliniska och medicinska forskare – många med ett internationellt anseende inom sina respektive områden.

Sammanlagt har Oncopeptides grundare publicerat över 770 vetenskapliga publikationer, främst inom områdena onkologi, cellbiologi och farmakologi.

Hans Ehrsson
MD

Ehrsson var professor i analytisk farmaceutisk kemi vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet. Före detta var han professor i analytisk farmaceutisk kemi vid Uppsala universitet mellan 1984 och 2001. Huvudfokus för Ehrssons forskning är på bioanalys, farmakokinetik och metabolism hos alkylerande och platinabaserade cancerläkemedel.  

Han har publicerat över 100 vetenskapliga publikationer.

Joachim Gullbo
MD, PhD, MSc Pharm, docent i experimentell klinisk farmakologi.

Dr Gullbo har en vetenskaplig bakgrund inom utveckling och utvärdering av läkemedel mot cancer, från preklinisk forskning s.k. lead identifiering och in vitro-analyser till toxikologi och proof-of-concept studier i djurmodeller och kliniska prövningar.

Han är med författare till fler än 75 vetenskapliga publikationer inom cancerområdet, och har även handlett två doktorander som arbetar med alkylerande peptider.

Dr Gullbo har klinisk specialistutbildning i klinisk farmakologi och onkologi och var tidigare chef för onkologen vid Uppsala Universitetssjukhus. Han är för närvarande utsedd till Medical Monitor på Theradex Oncology i Princeton, USA. Dr Gullbo är en aktiv vetenskaplig konsult åt Oncopeptides.

Rolf Larsson
MD, PhD, professor i klinisk farmakologi vid Akademiska sjukhuset och överläkare i klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Professor Larsson har en bakgrund inom medicinsk cellbiologi och är forskare inom klinisk farmakologi.

Han har publicerat mer än 250 vetenskapliga publikationer inom cancerforskning.

Professor Larsson har under många år varit vetenskaplig sekreterare i den regionala etiska kommittén och är för närvarande anläggningschef för SciLife läkemedelsforskning och utveckling (DDD) plattform.

Han är också vice ordförande i styrelsen för forskning och utveckling som representerar laboratorier Uppsala Universitetssjukhus.

Rolf Lewensohn
MD, PhD, professor i onkologi vid Karolinska Institutet.

Professor Lewensohn är överläkare vid Karolinska sjukhusets onkologiska klinik samt chef för Karolinska Biomics Centre.

Lewensohn har en vetenskaplig bakgrund inom DNA-reparation och apoptossignalering med sikte på cancer och cancerbehandling.

Han har publicerat 110 vetenskapliga publikationer inom cancerområdet och är ledamot i flera forskningsnämnder i bidragsgivande organisationer, bland annat Cancerfonden, Cancerföreningen i Stockholm och Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

Kristina Luthman
PhD, professor i läkemedelskemi vid Göteborgs universitet.

Doktor Luthmans forskning är inriktad på design och syntes av peptider och peptidomimetika med olika biologiska aktiviteter, till exempel cytotoxiska aktiviteter. Ett annat forskningsintresse är identifiering av molekylära egenskaper som är viktiga för läkemedelstransport genom biologiska membran.

Hon har publicerat fler än 97 vetenskapliga publikationer och har fem patentansökningar.

Peter Nygren
MD, PhD, professor i onkologi vid Akademiska sjukhuset och överläkare vid onkologiska kliniken på Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Professor Nygren har en vetenskaplig bakgrund inom cellbiologi och är forskare inom klinisk onkologi med inriktning på gastrointestinal cancer. Hans forskning är inriktad på predikativa test för cancerläkemedel och utveckling av nya läkemedel.

Han var medicinsk chef för enheten för kliniska prövningar inom den onkologiska avdelningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, och var biträdande vetenskaplig sekreterare på Cancerfonden i sex år.

Han har publicerat cirka 140 vetenskapliga publikationer inom cancerområdet och har tre års erfarenhet av regulatoriska frågor genom utvärdering av nya cancerläkemedel på Läkemedelsverket.