Ledningen

Verkställande direktören är i sin roll underordnad styrelsen och har som huvuduppgift att sköta Bolagets löpande förvaltning och den dagliga verksamheten i Bolaget. Av styrelsens arbetsordning och instruktion för VD:n framgår vilka frågor som Bolagets styrelse ska fatta beslut om och vilka beslut som faller inom VD:ns ansvarsområde. VD:n ansvarar även för att ta fram rapporter och nödvändigt beslutsunderlag inför styrelsesammanträden och är föredragande av materialet vid styrelsesammanträden.

Bolagsledningen består för närvarande av Bolagets VD, CFO, Head of Regulatory Affairs, Head of Clinical Development, Head of Research and CMC, CMO, CSO, CCO, Head of Medical Relations, Head of IR och Head of Pharmacovigilance.

Namn Befattning Ingår i lednings-gruppen sedan Anställd i Bolaget sedan Innehav i Oncopeptides (1)
AK PO O
Jakob Lindberg VD 2011 2011 235 409 1 070 250 050
Anders Martin-Löf CFO 2018 2018 3 000 212 118
Bengt Gustavsson Head of Medical Relations 2017 2017 600 116 995
Christian Jacques CSO 2018 2018 (2) 223 280
Elisabeth Augustsson Head of Regulatory Affairs 2015 2015 (2) 93 117
Eva Nordström Head of Clinical Development 2012 2012 150 200 33 117 283
Fredrik Lehmann Head of Research and CMC 2008 2008 1 000 50 82 017
Johan Harmenberg CMO 2012 2012 (2) 5 000 160 82 806
Paula Boultbee CCO 2016 2016 124 445
Rein Piir IR-ansvarig 2016 2016 (2) 2 500 89 917
Thomas Bradley Head of Pharmacovigilance 2017 2018 (2) 70 387
(1) Avser eget innehav samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier (”AK”), personaloptioner (”PO”) och optioner (”O”). Personaloptioner som är intjänade enligt gällande villkor berättigar till teckning av 900 aktier per option i Bolaget. Optionerna (”O”) berättigar till teckning av en aktie per option enligt till ett i förväg fastställt pris och i linje med villkor för optionsprogrammet. Se vidare under Bolagsstyrning och Ersättningar.
(2) Uppdraget utförs på konsultbasis.