Om vår forskning

Utveckling av melflufen (INN melfalan flufenamid)

I slutet av 1990-talet utvecklade en grupp svenska forskare vid Karolinska Institutet en rad cancerbekämpande molekyler som fick namnen J1 till J6, vilka byggde på forskning om alkylerare som hade utförts av italienska forskare på 1970-talet. Bokstaven J var ett erkännande av en av de ledande forskarnas bidrag, dr. Joachim Gullbo vid Uppsala universitet.

J1 identifierades som molekylen med störst potential att överföra högre nivåer av cancerbekämpande alkylerare till cancerceller och kallas nu melflufen.

 

Preklinisk utveckling

Preklinisk forskning visade att melflufen (INN melfalan flufenamid) gav betydligt lägre grad av tumörtillväxt i jämförelse med de alkylerare som ofta används vid cancerbehandling. Överrepresentationen av vissa enzymer i cancerceller, däribland en enzymfamilj som kallas peptidaser, identifierades tidigt som orsaken till melflufens förmåga att snabbt öka förekomsten av cancerbekämpande molekyler i cancerceller.

Kliniska utvecklingsfaser för behandling av långt framskridet multipelt myelom

Mot bakgrund av tidigare användning av alkylerare vid behandling av multipelt myelom beslutades att melflufens kliniska utvecklingsfas skulle inrikta sig på patienter med långt framskridet multipelt myelom.

En fas 2-studie genomfördes i syfte att studera melflufens effektivitet och säkerhet för patienter med långt framskridet relapserande och refraktärt multipelt myelom i sen fas. Denna studie genomfördes med stöd av sju samverkande institutioner i USA och Europa, däribland Dana-Farber Cancer Institute vid Harvard University.

Fas 2-studiens resultat presenterades för amerikanska FDA i juli 2016. Data från de pågående studierna har presenterats vid flertalet konferenser sedan dess, den senaste vid IMW i september 2019.

Under 2015 beviljades melflufen särläkemedelsstatus i både USA och Europa.

Den regulatoriska vägen fram

Processen har påbörjats för att lämna in en registreringsansökan i USA om villkorat marknadsgodkännande för melflufen (INN melfalan flufenamid) som behandling av patienter med trippelklassrefraktär RRMM baseras på data från den pågående pivotala fas 2-studien HORIZON. Det är det första steget för att etablera användningen av melflufen som en potentiell myelombehandling. Ett eventuellt villkorat godkännande resulterar i ett marknadsgodkännande som senare måste konfirmeras med data från en randomiserad studie. Både OCEAN och LIGHTHOUSE kan var för sig fungera som konfirmerande studier till ett eventuellt villkorat godkännande.

Oncopeptides har i samarbete med ledande experter och i diskussioner med läkemedelsmyndigheter och behöriga organ i USA planerat utvecklingsprogrammet för melflufen i RRMM. Efter godkännandet av OCEANs detaljerade kliniska utvecklingsprogram och dess utformning enligt FDA:s Special Protocol Assessment i augusti 2016, startade förberedelserna för det registreringsgrundande fas 3-programmet av melflufen.

Ytterligare indikationer för melflufen

Utöver behandling av relapserande och refraktärt multipelt myelom tyder prekliniska studier på att melflufen (INN melfalan flufenamid) även kan vara effektivt inom en rad andra cancersjukdomar. För närvarande undersöker Oncopeptides möjligheten att bedriva ytterligare kliniska studier på patienter med myelom vilka ska genomgå stamcellstransplantation, amyloidos samt non-Hodgkins lymfom. Detta är exempel på indikationer där alkylerare i dag används som bästa behandling, och där melflufen bör ha möjlighet att visa klinisk överlägsenhet.