Våra kliniska studier 2020 - Oncopeptides pipeline

Klinisk utveckling

Den kliniska utvecklingen av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska och maligna sjukdomar baseras på vår plattform för peptidlänkade läkemedel. Vår inriktning Vi fokuserar på den sena utveckli...

Regulatorisk strategi

Regulatorisk ansökan i USA FDA-ansökan om villkorat marknadsgodkännande för melflufen i kombination med dexametason vid trippelklassrefraktärt multipelt myelom är ett stort steg mot att etablera melfl...

O-12-M1

Syfte och utformning av studien O-12-M1 var en internationell, öppen fas 1/2-studie som genomfördes vid flera center för att etablera dosen av melflufen i kombination med dexametason och undersöka hur...

HORIZON

HORIZON-studien är en registreringsgrundande, enarmad fas 2-studie som genomförs vid flera center och som utvärderar säkerheten och effekten hos melflufen i kombination med dexametason i patienter med...

OCEAN

Fas 3-studien OCEAN är en global, randomiserad, öppen direkt jämförande studie som utvärderar effekten och säkerheten hos melflufen plus dexametason, med pomalidomid och dexametason i patienter med r...

ANCHOR

ANCHOR är en öppen fas 1/2-studie som utvärderar säkerheten och effekten hos melflufen och dexametason i kombination med antingen daratumumab eller bortezomib i patienter med relapserande refraktärt mult...

BRIDGE

Fas 2-studien BRIDGE är en öppen, enarmad studie utformad för att utvärdera farmakokinetik, säkerhet och effekt hos melflufen i kombination med dexametason i patienter med multipelt myelom med nedsatt njur...

ASCENT

Fas 1/2-studien ASCENT är den första studien med melflufen utanför multipelt myelom. Studien är en öppen studie som utvärderar melflufen och dexametason i patienter med AL-amyloidos. Patienterna har g...

PORT

Fas 2-studien PORT är en öppen, randomiserad cross-over-studie, som jämför säkerhet, tolerabilitet och effekt av perifer administrering med central intravenös administrering av melflufen i kombination med d...

LIGHTHOUSE

Fas 3-studien LIGHTHOUSE är en randomiserad, öppen fas 3-studie som ska utvärdera melflufen och dexametason i kombination med daratumumab jämfört med enbart daratumumab i patienter med relapserande och ...