Pipeline Kliniska Studier

Sammanfattning – våra kliniska studier

Vårt kliniska utvecklingsprogram kommer att ge en bred uppsättning data och ge information om melflufens effekt i olika patientgrupper. Vi har påbörjat processen för att inlämna en registreringsansökan om vil...

BRIDGE

STÖDJANDE Fas 2-studie som pågår i upp till 25 RRMM-patienter Öppen enarmad studie i patienter med nedsatt njurfunktion Positioneringsstudie för att visa melflufens behandlingsprofil i denna patientgrupp Star...

ANCHOR

EXPLORATIV Fas 1/2-studie som pågår i upp till 64 patienter Patienterna har genomgått 1-4 tidigare behandlingslinjer inkluderande IMiDer och Pis Visar hur melflufen ges som kombinationsbehandling med da...

OCEAN

KONFIRMERANDE Fas 3-studie som pågår och kommer att inkludera drygt 450 patienter Inkluderar RRMM-patienter som är refraktära mot lenalidomid Direktjämförelse med pomalidomid i patienter som behandlats med I...

HORIZON

REGISTRERINGSGRUNDANDE Pågående fas 2-studie i 157 patienter RRMM-patienter med få eller inga kvarvarande behandlingsalternativ Patienterna har genomgått >2 tidigare behandlingslinjer med IMiDer och...

O-12-M1

STÖDJANDE Avslutad fas 2-studie med 45 patienter Inkluderade RRMM-patienter som genomgått en median av 4 tidigare behandlingslinjer och blivit refraktära mot lenalidomid (immunmodulerande läkemedel – I...